همه دارند به پابوسی تو می آیند

همه دارند به پابوسی تو می آیند
طبق معمول من بی سروپا جاماندم

https://sojud.ir/?p=15027
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات