مکن ای صبح طلوع

امشبی را شه دین در حرمش مهمان است
عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است

https://sojud.ir/?p=15025
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات