اصلا حسین جنس غمت فرق میکند

اصلا حسین جنس غمت فرق میکند

https://sojud.ir/?p=11457
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات