خوشنویسی امام محمد باقر علیه السلام

امام محمد باقر (علیه السلام): «خدا را نشناخته آنکه نافرمانی اش کند.»

https://sojud.ir/?p=14813
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات