خوشنویسی امام محمد باقر علیه السلام

امام محمد باقر (علیه السلام): «خدا را نشناخته آنکه نافرمانی اش کند.»

دانلود در اندازه اصلی