یا ایها الذین آمنوا صلو علیه و سلموا تسلیما

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات