غافرالذنوب

پوستر مذهبی یا غافر الذنوب

https://sojud.ir/?p=14670