رحمت مقرر شده

تایپوگرافی آیه 12 سوره انعام

https://sojud.ir/?p=14657