خدا، همه جا

هر کجا روی کنید آنجا روی خداست

https://sojud.ir/?p=14649
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات