بهترین پناهگاه

ای پناهگاهم در غم و اندوه

https://sojud.ir/?p=14620