اللهم لبیک

تصویر باکیفیت خانه کعبه

https://sojud.ir/?p=14595
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات